Regulamin

REGULAMIN BLUE BOX CATERING S.C.  WWW.DIETAPUDELKOWA.WAW.PL

1.DANE PODSTAWOWE SERWISU INTERNETOWEGO BLUE BOX  CATERING  S.C.  WWW.DIETA PUDEŁKOWA.PL 

 Właścicielem  i  administratorem  serwisu  internetowego  WWW.DIETAPUDEŁKOWA.WAW.PL jest    Bluebar-catering BOX s.c. z siedzibą 03-966 Warszawa ul .Afrykańska 16/9 jako” Sprzedawca”

 1. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA, BOK –całość infrastruktury służącej sprzedawcy do porozumiewania się  z Klientem poprzez: kontakt telefoniczny; kontakt za pomocą poczty elektronicznej; kontakt za pomocą formularza kontaktowego z Klientem 

CENNIK–cennik Usług dostępny na stronie Serwisu www.dietapudelkowa.waw.pl.

DZIEŃ ROBOCZY–za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA–Usługa Elektroniczna,  formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia. 

KLIENT,  UŻYTKOWNIK–pełnoletnia  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności prawnych,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości   prawnej; korzystająca albo zamierzająca korzystać z usług lub zakupić produkty BLUE BOX CATERING

KODEKS CYWILNY–ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm)

KONSUMENT –osoba  fizyczna  dokonująca  ze sprzedawcą  czynności  prawnej  niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA–potwierdzenie  zawarcia  umowy  na dostawę produktów, które zawiera podsumowanie szczegółów dostawy diety zawierające takie dane jak :rodzaj diety, ilość, całkowita cena do zapłaty, dokładny adres dostawy, przewidywany harmonogram realizacji dostaw ,dane do płatności za zamówienie.

PRODUKT ,  DIETA–produkt  sprzedawany  Klientom  przez www.dietapudełkowa.waw.pl,  stanowiący  zestaw gotowych posiłków o ustalonej wartości kalorycznej, dowożony jeden raz dziennie, oferowany na zasadach  określonych  w  niniejszym  regulaminie  i  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy DIETAPUDEŁKOWA.WAW.PL a Klientem

REGULAMIN–niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług DIETAPUDEŁKOWA.WAW.PL

SERWIS     INTERNETOWY –serwis  internetowy  dostępny pod     adresem internetowym www.dietapudełkowa.waw.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego część oraz pozostałą infrastrukturą  umożliwiającą  przyjmowanie  i  realizację  zamówień  na  produkty  lub  usługi DIETAPUDEŁKOWA.WAW.PL

UMOWA –umowa o świadczeniu usług lub umowa o sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks  Cywilny,  zawierana  między  Klientem,  a  DIETAPUDEŁKOWA.WAW.PL z  wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

USŁUGI DIETAPUDEŁKOWA.WAW.PL usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Dietapudełkowa.waw.pl

USTAWA  O  PRAWACH  KONSUMENTA  USTAWA–ustawa  z  dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm)

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ–Ustawa  z  dnia  18  lipca  2002  r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204)

DIETAPUDEŁKOWA.WAW.PL SPRZEDAWCA–firma BLUE BOX CATERING S.C NIP1133023578 .REGON 387349100 ,  adres   poczty elektronicznej :biuro@dietapudelkowa.waw.pl

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA -oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze sprzedawcą, składane za pomocą jednego z poniższych sposobów: formularza zamówienia, kontaktu telefonicznego, wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, kontakt osobisty w BOK

3.PODSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU DIETAPUDELKOWA.WAW.PL

 1. Klient  zobowiązany  jest  do  korzystania  z  usług  DIETAPUDEŁKOWA.WAW.PL  w  sposób  zgodny  z  ich przeznaczeniem  oraz  w  sposób  zgodny  z  prawem  i  dobrymi  obyczajami  mając  na  uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sprzedawcy,  innych  Klientów oraz osób trzecich.
 2. Klient korzystający z usług lub produktów DIETAPUDEŁKOWA.WAW.PL  zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Aby  skorzystać  z  serwisu  internetowego DIETAPUDEŁKOWA.WAW.PL  użytkownik  musi  spełnić  łącznie następujące warunki: posiadać dostęp do Internetu, posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, posiadać przeglądarkę internetową akceptującą pliki Cookie, obsługującą skrypty Java Script 
 4. Regulamin określa warunki i zasady: świadczenia usług DIETAPUDELKOWA.WAW.PL na rzecz Klienta, sprzedaży produktów DIETAPUDELKOWA.WAW.PL, realizacji płatności za produkty .
 5. Niniejszy regulamin należy rozumieć jako wiążący wzorzec umowy w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 384 pkt. 2 i 4 Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient jest zobowiązany podać DIETAPUDELKOWA.WAW.PL prawdziwe i poprawne dane niezbędne do realizacji usług lub sprzedaży produktów DIETAPUDELKOWA.WAW.PL
 7. W sytuacji jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych klient powinien skonsultować z lekarzem o możliwość  skorzystania  z  produktów    przed  złożeniem  zamówienia w serwisie DIETAPUDELKOWA.WAW.PL

4.USŁUGI I PRODUKTYDIETAPUDELKOWA.WAW.PL DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Usługi DIETAPUDELKOWA.WAW.PL są świadczone drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego. W ich skład wchodzą: możliwość składania zamówień za pomocą formularza zamówienia, możliwość pozostawienia swojego numeru telefonu z prośbą o kontakt zwrotny. Usługi te są świadczone nieodpłatnie.
 2. Umowa o świadczenie usługi o której mowa w pkt. 1 zawierana jest z Klientem na czas określony rozpoczynający się w momencie przystąpienia Klienta do wypełnienia formularza zamówienia, a ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania wypełnionego formularza zamówienia do DIETAPUDELKOWA.WAW.PL lub z chwilą odstąpienia od jego wypełniania. 
 3. Produkty DIETAPUDELKOWA.WAW.PL  sprzedawane są w postaci zestawów o różnych wartościach kalorycznych (  1200  kcal,  1500  kcal,  1800  kcal,  2200  kcal,  2500  kcal,  3000  kcal,  3500  kcal,  4000kcal) składających się gotowych posiłków oraz ewentualnie w oparciu o dodatkowe cechy które spełniają ww. zestawy. Szczegółowa oferta dostępnych produktów oraz ich cechy znajdują się w zakładce MENU  w serwisie DIETAPUDELKOWA.WAW.PL
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększania i modyfikacji oferty dostępnych produktów, co nie powoduje zmiany niniejszego Regulaminu
 5. Ceny produktów podane na  stronie serwisu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są to ceny jednostkowe, czyli cena za jeden zestaw diety tj. zestaw diety na jeden dzień dla jednego Klienta. Cena zawiera koszty dostawy (wyłącznie w zakresie dostaw bezpłatnych, zgodnie z mapą dostaw . Jeżeli adres dostawy produktu wykracza poza w/w strefę bezpłatnych dostaw, do ceny zostanie doliczony dodatkowy koszt dostawy poza strefę dostaw bezpłatnych.

 5.ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. W celu zakupu produktów lub zawarcia umowy o świadczenie usługi przez DIETAPUDELKOWA.WAW.PL na rzecz Klienta, Klient powinien: zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować, złożyć zamówienie ,po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i przyjęcia go przez sprzedawcę do realizacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Klient jest związany postanowieniami niniejszego regulaminu od chwili złożenia zamówienia
 3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta:-za pomocą formularza zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres: BIURO@DIETAPUDELKOWA.WAW.PL lub na pozostałe adresy wskazane na stronie Serwisu internetowego w zakładce „Kontakt”, 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę;-telefonicznie  na  numery  kontaktowe,  w  dniach  i  godzinach  otwarcia  Biura  Obsługi  Klienta, określonych w zakładce Kontakt w Serwisie Internetowym.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera i wskazuje produkt spośród oferowanych przez sprzedawcę, okres czasu przez który produkt będzie dostarczany, terminy dostawy, adres dostawy, imię i nazwisko klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 5. W  przypadku,  gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób niejasne –Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  wstrzymania  realizacji zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia danych.

 

 1. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przesyła Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy.
 2. Klient zobowiązany jest przekazać sprzedawcy odpowiednie informacje umożliwiające kontakt (numer telefonu stacjonarnego/komórkowego i adres e-mail). Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego  adresu e-mail  oraz  zapewnienie sobie  dostępu  do  podanego  adresu. Klient  jest zobowiązany do zapewnienia, że podany numer telefonu jest prawidłowy oraz że jest osiągalny pod przynajmniej jednym z podanych numerów telefonu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z niewykonania obowiązków wymienionych powyżej.
 3. W przypadku, gdy Klient ma uwagi lub zastrzeżenia do treści postanowień Regulaminu i chciałby je określić w inny sposób powinien wstrzymać się ze złożeniem zamówienia i skierować na adres poczty elektronicznej: BIURO@DIETAPUDELKOWA.WAW.PL propozycję modyfikacji określonych postanowień regulaminu. Nie dotyczy to jednak przedmiotu działalności Sprzedawcy oraz ceny za Produkty .Sprzedawca  po przeanalizowaniu propozycji Klienta, skontaktuje się z nim z informacją o możliwości wprowadzenia zmian lub braku takiej możliwości.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez klienta  nieprawidłowych  danych,  braku możliwości  ustalenia  poprawnego  adresu  dostawy  lub terminów dostawy, zgłoszenia przez Klienta okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia (np.  brak  możliwości  dojazdu  pod  adres  dostawy,  zgłoszenie  okoliczności  stanowiących przeciwwskazanie do korzystania z produktów DIETAPUDELKOWA.WAW.PL itd.), braku płatności za zamówienie, naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

                                                                               

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:

 1. a) przelew online -W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pomocą systemu PAYNOW dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) zostaną przekazane spółce BLUEBAR BOX CATERING S.C  na nr konta bankowego MBANK  67114020040000300280702995 , w celu obsługi procesu płatności niezbędnego do realizacji zamówienia
 2. b)  tradycyjny  przelew  bankowy -na  wskazany  w  Potwierdzeniu  zamówienia  numer  rachunku bankowego Sprzedawcy -67114020040000300280702995 
 3. c) płatność gotówkowa –przed rozpoczęciem lub w pierwszym dniu realizacji zamówienia, którego płatność dotyczy, na podstawie załączonego dowodu wpłaty.
 4. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny łącznej stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej za jeden Produkt  (jeden  dzień  zamówienia  dla  jednej  osoby)  określonej  w  zakładce  CENNIK  w  serwisie DIETAPUDELKOWA.WAW.PL  dla wybranego produktu pomnożonej przez ilość zamawianych produktów (ilość dni zamówienia dla jednej osoby), z uwzględnieniem długości całkowitej zamówienia (tydzień, miesiąc). Klient zobowiązuje się do odbioru produktów DIETAPUDELKOWA.WAW.PL
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi dwa cenniki uzależnione od całkowitej długości złożonego zamówienia (ilości produktów dla jednego klienta) oraz z zastrzeżeniem dokonania całkowitej płatności za to zamówienie w formie przedpłaty:-cena miesięczna -jest ceną jednostkową za jeden produkt dla zamówień obejmujących dostawę produktów przeznaczonych dla jednego Klienta na okres obejmujący mniej niż 20 dni roboczych, przy założeniu dostawy jednego produktu na każdy dzień roboczy trwania zamówienia.
 6. Sprzedawca powinien otrzymać należną płatność za produkty najpóźniej do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego produktu w ramach zawartej umowy, z tym, że z uwagi na ciągłość realizacji zamówień oraz wygodę Klientów, dopuszcza się rozpoczęcie realizacji zamówienia bez potwierdzenia dokonania płatności.
 7. Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  zawieszenia,  wstrzymania  lub  anulowania  w  całości zamówienia jeżeli nie posiada potwierdzenia dokonania płatności za złożone zamówienie do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego produktu z zamówienia, jak również w dowolnym momencie trwania zamówienia, w sytuacji, w której mimo braku potwierdzenia płatności sprzedawca rozpoczął jego realizację.
 8. Brak płatności za przyjęte i potwierdzone przez sprzedawcę zamówienie w w/w terminach, nie oznacza wyrażenia woli rezygnacji Klienta z zamówienia oraz przyjęcia jej przez sprzedawcę. 
 9. Kupujący, aby otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do  jej  wystawienia  przed  dokonaniem  płatności  za  zamówiony  produkt/towar.  W  sytuacji niespełnienia tego warunku, jako dowód zakupu ,usługodawca przekaże Klientowi paragon fiskalny .
 10. REALIZACJA  USŁUGI CATERINGU DIETETYCZNEGO

1.Dostawa  produktów  DIETAPUDELKOWA.WAW.PL  dostępna  jest  na  obszarze  wskazanym  w  zakładce „Dostawy” w Serwisie Internetowym.

 2.Jeżeli istnieje techniczna możliwość, Klient może skorzystać z odbioru osobistego diety w siedzibie firmy, na warunkach określonych w trakcie przyjmowania zamówienia oraz potwierdzonych w potwierdzeniu zamówienia.

3.Zamówienie złożone przez Klienta oraz przyjęte i potwierdzone przez sprzedawcę do godziny 10:00 w dniach od poniedziałku do piątku jest realizowane od kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia zamówienia. Zamówienia złożone oraz przyjęte i potwierdzone przez sprzedawcę po godzinie 10:00 w dniach od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę jest realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia.

 4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi możliwości wcześniejszego rozpoczęcia realizacji zamówienia (tj. dostawy produktów), jeżeli będzie miał taką możliwość techniczną.

5.Dostawy produktów odbywają się od poniedziałku do piątku. 

6.Dostawa  jest  realizowana  w  godzinach  porannych  (1:00-10:00)  w  dni  robocze  . Klient  ma  prawo  podać  preferowane  ramy  czasowe  dostawy.  Sprzedawca  zastrzega  sobie możliwość realizacji dostaw również poza wskazanymi przez Klienta preferowanymi ramami czasowymi.

7.W przypadku nieodebrania produktu z winy klienta (np. brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru produktu w ustalonym miejscu dostawy, błędnie podany adres dostawy) –produkt uważa się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu należności oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.

8.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Sprzedawca dokumentuje pozostawienie produktu poprzez wykonanie zdjęcia.

 9.W  przypadku  niedostarczenia  produktu z winy DIETAPUDELKOWA.WAW.PL, DIETAPUDELKOWA.WAW.PL zobowiązuje się: dostarczyć produkt pod inny wskazany przez klienta adres (jeżeli leży to w możliwościach technicznych sprzedającego) lub zrealizować ten produkt w innym uzgodnionym z klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.

10.W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy produkty dostarczane są w godzinach porannych w dniu poprzedzającym taki dzień.

11.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw produktów. W takiej sytuacji sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu dostaw w zamówieniu. 

12.Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do przerwy w realizacji zamówienia w okresie świątecznym. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.

13.Sprzedawca zastrzega, że w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówienia będzie niemożliwa w określonym przez Klienta terminie, ustali z Klientem nowy termin realizacji zamówienia.

14.Po zawarciu umowy (czyli przed i w trakcie realizacji zamówienia) istnieje możliwość:

a).Zmiany rodzaju diety i adresu dostawy diety, pod warunkiem, że Klient skutecznie poinformuje o tym fakcie sprzedawcę nie później niż do godziny 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę diety, której zmiana dotyczy, a w przypadku modyfikacji diety dostarczanej w poniedziałek. Zmiana zgłoszona powyżej wymienionych terminach nie zostanie zrealizowana z braku możliwości technicznych. 

b).Zmiany harmonogramu dostaw, zawieszenia dostaw, rezygnacji z części dostaw lub anulowania całego zamówienia pod warunkiem, że Klient skutecznie poinformuje o tym fakcie sprzedawcę na dwa dni robocze przed dostawą diety, której zmiana dotyczy. Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  zaproponowania  klientowi  wcześniejszego wdrożenia zmian, jeżeli będzie miał taką możliwość techniczną.

15.Klient  z  chwilą  zgłaszania  modyfikacji  harmonogramu   dostaw   ma   do   wyboru:   wskazanie preferowanego terminu dostawy opłaconego produktu, bądź zawieszenie realizacji dostaw. Jeśli wskutek zawieszenia zamówienia, na koncie Klienta pozostaną produkty o nieokreślonym terminie dostawy,  Klient  ma  prawo  do wznowienia  realizacji  zamówienia  w  dogodnym  terminie,  z zachowaniem terminu składania dyspozycji dwa dni robocze przed dniem realizacji kolejnej dostawy. 

16.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponownego rozliczenia należności za część zamówienia, którego realizacja  planowana  jest  po  dokonanej  przez  klienta  zmianie,  w  sytuacji,  gdy  zmiana harmonogramu dostaw powoduje że część zamówienia realizowana jest później niż 30 dni kalendarzowych po pierwotnie planowanej dacie zmienionej dostawy

17.W   przypadku   gdy   dokonane  przez  Klienta  zmiany  powodują  „nadpłatę”  w  stosunku  do pierwotnego zamówienia –Klient ma możliwość wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków –niezbędne jest oświadczenie klienta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego właściwym do dokonania zwrotu. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznie

18.Zwrot nadpłaty nie dotyczy sytuacji, w której powstała ona na skutek przystąpienia Klienta  do promocji.  W  takiej  sytuacji  Klient  może  wykorzystać  nadpłatę  tylko  w  ramach  kolejnego zamówienia.

 

 1.   KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość ze Sprzedawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@dietapudelkowa.waw.pl),  kontakt  telefoniczny  na  numery  kontaktowe  wskazane  w  Serwisie Internetowym , za pośrednictwem których można  wymieniać  informacje  dotyczące korzystania  z  produktów  DIETAPUDELKOWA.WAW.PL oraz  Usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 

 1.   REKLAMACJE

 1.Reklamacje związane z realizacją umowy dotyczącej diety należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.  Wyjątek  stanowi  reklamacja  dotycząca  niezrealizowania  dostawy.  W przypadku niezrealizowania dostawy reklamację należy złożyć do godziny 12:00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.

2.Reklamacja może zostać złożona: a).telefonicznie na numer kontaktowy wskazany w Serwisie Internetowym  b).za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: BIURO@DIETAPUDELKOWA.WAW.PL

3.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres dostawy, adres poczty elektronicznej używany do kontaktu z DIETAPUDELKOWA.waw.PL, opis zdarzenia reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem.

4.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji  określonych  w  ust.  1,  reklamacja  pozostanie  bez  rozpatrzenia.  O  przyczynie nierozpatrzenia reklamacji sprzedawca powiadomi Klienta.

10.POZASĄDOWNE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.

2.Kupujący będący Konsumentem ma możliwość :a).skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, które dostępne są: w siedzibach oraz na stronach internetowych  powiatowych  (miejskich)  rzeczników  konsumentów,  organizacji społecznych,  do  których  zadań  statutowych  należy  ochrona  Konsumentów (m.in. Federacja  Konsumentów,  Stowarzyszenie  Konsumentów  Polskich),  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej ,b).skorzystania z systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrc.jest  uprawniony  do  zwrócenia  się  do  stałego  polubownego  sądu  konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; d).jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem  o  wszczęcie  postępowania  mediacyjnego  w  sprawie  polubownego zakończenia sporu między Klientem a sprzedawcą.

 1.   UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta

.2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do godziny 10:00  dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień dostawy Produktu w ramach przyjętego zamówienia ,którego odstąpienie ma dotyczyć.

 1. Umowne odstąpienie od umowy Klient może złożyć telefonicznie na numery kontaktowe wskazane w  Serwisie  Internetowym,  za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dietapudelkowa.waw.pl
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw  Klienta przewidzianych przepisami prawa.
 4. USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Zgodnie z art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi  m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  ulegająca  szybkiemu  zepsuciu  lub  mająca  krótki  termin przydatności do użycia.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ramach Serwisu Internetowego należą do DIETAPUDELKOWA.WAW.PL ,BLUEBAR BOX CATERING S.C. i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów obowiązującego prawa. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Umowy zawierane przez DIETAPUDELKOWA.WAW.PL zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług – które będą miały wpływ na realizację postanowień w regulaminie.

 

   W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze  zm.);  Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.

 

POWYŻSZY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.12.2020R.  

BLUEBAR BOX CATERING S.C.

DIETAPUDELKOWA.WAW.PL

Masz pytania ?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wyboru kaloryczności, zachęcamy do kontaktu z naszym doświadczonym Dietetykiem w Warszawie, który chętnie udzieli niezbędnych informacji

Kontakt

Polityka prywatności

ul. Afrykańska 16/9,
03-966 Warszawa

Konsultanci: Aleksandra Łuczywek
(rejon Mokotów) tel.: 519 805 500
Godziny pracy

Lokalizacja